Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

शिक्षा विकास निर्देशनालय, धनुषा

मधेश प्रदेश सरकार

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

शिक्षा विकास निर्देशनालय, धनुषा

भर्खरका पोष्टहरू

   फिल्टर हटाउनुहोस

मिति विवरण फाईलहरु एक्सन
2080-12-23 प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा म्याद थप (प्रथम पटक) गरिएको बारे ।
18 दिन अगाडी
2080-12-21 यस निर्देशनालयद्वारा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका माननीय मन्त्री प्रमोद कुमार जैसवाल ज्यूलाइ स्वागत कार्यक्रमको झलक
20 दिन अगाडी
2080-12-21 यस निर्देशनालयद्वारा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका माननीय मन्त्री प्रमोद कुमार जैसवाल ज्यूलाइ स्वागत गिरएका तसविर
20 दिन अगाडी
2080-12-06 कक्षा ११ र १२ मा सामुदायिक विद्यालयबाट उत्तिर्ण गरेका दलित,विपन्न, तथा जेहेन्दार छात्राहरुका लागि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तीको लागि ३० दिने सूचना ।
1 महिना अगाडी
2080-11-26 Result published teachers
1 महिना अगाडी
2080-11-08 नि.मा.वि.तहको सीफारिस सच्याइएको सम्बन्धमा
2 महिना अगाडी
2080-10-29 नि.मा.वि. तृतीय श्रेणीको उम्मेदवारहरुलाई स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना
2 महिना अगाडी
2080-10-22 नि.मा.वि.तह योग्यताक्रम विभिन्न विषय
2 महिना अगाडी
2080-10-19 नि.मा.वि.को लागि जिल्ला छनौट सम्बन्धमा
2 महिना अगाडी
2080-10-19 नि.मा.वि.को लागि जिल्ला छनौट सम्बन्धमा
2 महिना अगाडी
2080-08-25 शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय
4 महिना अगाडी
2080-08-25 शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय
4 महिना अगाडी
2080-08-24 मा.वि.तृतीय श्रेणी नेपाली विषयको सिफारिस सच्याइको सम्बन्धमा
4 महिना अगाडी
2080-08-24 मा.वि.तृतीय श्रेणी नेपाली विषयको सिफारिस सच्याइको सम्बन्धमा
4 महिना अगाडी
2080-08-21 माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीका उम्मेद्वारहरुलाई स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा सूचना
4 महिना अगाडी
2080-08-05 मा.वि.तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुला परीक्षा २०७९ को लिखित र अन्तर्वाताबाट सफल भएको उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम सूची
5 महिना अगाडी
2080-07-24 शिक्षक नियुक्तिको लागि सिफारिस भएको उम्मेदवारहरुको जिल्ला छनौट गर्ने सम्बन्धि सूचना
5 महिना अगाडी
2080-07-21 कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम तथा आवेदन फाराम पठाउने सम्बन्धि पुन: ताकेता गरिएको सम्बन्धमा
5 महिना अगाडी
2080-07-14 शिलबन्दी दरभाउ पत्र तयार गर्न ईच्छुक परामर्शदाताले आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना
5 महिना अगाडी
2080-07-02 विद्यालय नर्सहरुो तालिम सबन्धमा
6 महिना अगाडी
2080-07-02 मधेस प्रदेश अन्तरगत कार्यरत विद्यालय नर्सहरुको २०८०।८१ को प्रथम चौमासिक र चार्ड पर्व खर्च वापत विद्यालको खातामा रकम निकासा भएको व्यहोरा सम्बन्धित सवैमा जानकारी गराइन्छ ।
6 महिना अगाडी
2080-06-22 विद्यालय नर्सको म्याद थप तथा तलब भत्ता २०८० को प्रथम चौमासिक माग गर्ने
6 महिना अगाडी
2080-06-21 ICT Lab (Interactive Flat Panel with iOT, Multi connection Inter processor with digital science lab, VR Lab, Laptop, Desktop, Printer, Furniture) जडान कार्यको दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धमा
6 महिना अगाडी
2080-06-16 विद्यालय छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा
6 महिना अगाडी
2080-06-16 कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको आधारमा गरिने शिक्षक बढुवा सम्बन्धमा
6 महिना अगाडी
2080-06-15 Integrated CPU with Projector & in Built interactive system खरिद गर्नु पर्ने भएकोले सम्बन्धित संस्था वा कम्पनीले दररेट उपलब्ध गराइ दिनुहुन पुन सूचना गरिएको
6 महिना अगाडी
2080-06-06 Integrated CPU with Projector & in Built interactive system खरिद गर्नु पर्ने भएकोले सम्बन्धित संस्था वा कम्पनीले दररेट उपलब्ध गराइ दिनुहुन
7 महिना अगाडी
2080-05-18 आ.व.२०८०।८१ को लागि सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना
7 महिना अगाडी
2080-02-12 आ.व.२०७९।८० मा online मार्फत दर्ता गरिएका छोरीहरुको विमा वापतको रकम खातामा जम्मा गरी विमितहरुले आफ्नो नजिकको IME Global Bank मा सम्पर्क गर्नुहुन
11 महिना अगाडी
2080-01-15 लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा संचालन गर्न विषय थप गरिएको सम्बन्धमा
12 महिना अगाडी
2079-12-30 लोकसेवा तयारी कक्षा संचालनको लागि प्रस्ताव अह्वान गरिएको सम्बन्धमा
2079-12-30
2079-12-14 आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन
2079-12-14
2079-12-12 खरिद आदेश दाखिला तथा अन्य
2079-12-12
2079-12-12 खरिद आदेश दाखिला तथा अन्य
2079-12-12
2079-11-18 विद्यालय नर्स कार्यक्रम संचालन भएका विद्यालयहरुमा गतविगत वर्षको पेश्की फर्छौट गर्न मलेप फाराम अनुसरकारको विल तथा खरिद आदेश र दाखिला गरी पठाउनु हुन अनुरोध छ ।
2079-11-18
2079-11-10 विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्मेलनमा सम्बन्धमा
2079-11-10
2079-11-05 प्रारम्भीक बालबिकास केन्द्र छनौट गरी सिफारिस सहित पठाउने बारे ।
2079-11-05
2079-10-10 जिल्ला पदस्थापना सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2079-10-10
2079-09-29 शिक्षक नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले जिल्ला छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना
2079-09-29
2079-09-24 विद्यालय नर्सहरुको दोस्रो चौमासिकको तलब माँग फाराम पेश गर्नुहुन बारे ।
2079-09-24
2079-08-20 उच्च शिक्षामा अध्ययनरत अति विपन्न दलित, मुस्लिम एवं जेहेन्दार (तीन समूह) छात्राहरुको लागि छात्रवृत्ती सम्बन्धी ३५ दिने सूचना
2079-08-20
2079-08-18 बोलपत्रमा संशोधन गरिएको सूचना
2079-08-18
2079-08-14 जिल्ला पदस्थापना सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2079-08-14
2079-08-06 शिक्षक नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले जिल्ला छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना
2079-08-06
2079-07-29 मधेश प्रदेश शिक्षा समूह
2079-07-29
2079-07-28 बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना
2079-07-28
2079-06-31 शैक्षिक सामग्रीको स्पेशिफिकेशन तयार गर्नु पर्ने भएकाले विषय विज्ञ आवश्यक भएकोले सूचिकृत हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
2079-06-31
2079-06-31 EDDMP/NCB/GOODS/079/080/01 आर्थिक प्रस्ताव खुल्ने सम्बन्धी सूचना
2079-06-31
2079-06-13 मधेश प्रदेश अन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालय मार्फत संचालन रहेको विद्यालय नर्सहरुको २०७९ साल श्रावण, भाद्र,अशोज, कार्तिक महिनाको तलब भत्ता र चाड पर्व खर्च निकासा
2079-06-13
2079-06-06 ठेक्का समायोजन सम्बन्धी सूचना
2079-06-06
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-01-12 01:45:50
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers